สมรรถนะสำคัญสำหรับผู้เรียน ตามกรอบหลักสุตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ชื่อ - สกุล : น.ส.สุมาลี ความสุข
หลักสูตร : สมรรถนะสำคัญสำหรับผู้เรียน ตามกรอบหลักสุตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ผู้จัด : สพม.37
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 20 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 20 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :