วิทยากรเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger) ประจำปี พ.ศ. 2562
ชื่อ - สกุล : น.ส.ยุวดี ชุรี
หลักสูตร : วิทยากรเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger) ประจำปี พ.ศ. 2562
ผู้จัด : สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 แพร่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 2 สิงหาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 4 สิงหาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :