การอบรมบทเรียนออนไลน์เรื่องวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้งเบื้องต้น
ชื่อ - สกุล : น.ส.ยุวดี ชุรี
หลักสูตร : การอบรมบทเรียนออนไลน์เรื่องวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้งเบื้องต้น
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 10 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 10 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :