การทดสอบความรู้เรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์
ชื่อ - สกุล : น.ส.ยุวดี ชุรี
หลักสูตร : การทดสอบความรู้เรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 10 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 10 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :