ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนออนไลน์ Class Smart
ชื่อ - สกุล : น.ส.ยุวดี ชุรี
หลักสูตร : ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนออนไลน์ Class Smart
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 5 กันยายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 5 กันยายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :