การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างห้องเรียนออนไลน์ Digital literacy
ชื่อ - สกุล : น.ส.ยุวดี ชุรี
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างห้องเรียนออนไลน์ Digital literacy
ผู้จัด : โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษก
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 1 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 1 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :