การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา
ชื่อ - สกุล : นางสาววิมาลา มหาศรานนท์
หลักสูตร : การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 37
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 12 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 13 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :