หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียนหลักสูตร 3 ( AI Schools Level 3)
ชื่อ - สกุล : น.ส.ยุวดี ชุรี
หลักสูตร : หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียนหลักสูตร 3 ( AI Schools Level 3)
ผู้จัด : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 23 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่สิ้นสุด : 23 กุมภาพันธ์ 2564
เอกสาร/หลักฐาน :