อบรมหลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
ชื่อ - สกุล : น.ส.ศศิประภา สูงขาว
หลักสูตร : อบรมหลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 29 พฤศจิกายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 2 ธันวาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :