กรรมการตัดสินการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
ชื่อ - สกุล : นางสุภัญกานต์ อินสา
หลักสูตร : กรรมการตัดสินการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 17 กันยายน 2562
วันที่สิ้นสุด : 18 กันยายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :