คงมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฟิสิกส์
ชื่อ - สกุล : นางศรีไพ จิตอารี
หลักสูตร : คงมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฟิสิกส์
ผู้จัด : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 10 ตุลาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 10 ตุลาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :