การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan : ID Plan)
ชื่อ - สกุล : นางศรีไพ จิตอารี
หลักสูตร : การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan : ID Plan)
ผู้จัด : สมพ.37
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 16 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 16 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :