หลักสูตรการเข้าใจสื่อดิจิทัล
ชื่อ - สกุล : นางศรีไพ จิตอารี
หลักสูตร : หลักสูตรการเข้าใจสื่อดิจิทัล
ผู้จัด : สพม.37
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 15 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 15 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :