การประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตสู่สถานศึกษา
ชื่อ - สกุล : นายสนับพงษ์ คำรังษี
หลักสูตร : การประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตสู่สถานศึกษา
ผู้จัด : สพม.37
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 26 เมษายน 2562
วันที่สิ้นสุด : 26 เมษายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :