อบรมสอนจีนแนวใหม่สไตล์ Active Learning ระดับประถม - มัธยม
ชื่อ - สกุล : ว่าที่ ร.ต.พงศ์ศักดิ์ อินปา
หลักสูตร : อบรมสอนจีนแนวใหม่สไตล์ Active Learning ระดับประถม - มัธยม
ผู้จัด : NANMEEBOOKS บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 12 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่สิ้นสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2565
เอกสาร/หลักฐาน :