การยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูหลักสูตรแนวใหม่ เน้นความแตกต่างตามพหุปัญญา(MI) ด้วยแนวคิดกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู(PLC) ครอบคลุมเทคนิควิธีการเรียนรู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง Active Learning (AL)
ชื่อ - สกุล : นางปราณี ขัติเนตร
หลักสูตร : การยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูหลักสูตรแนวใหม่ เน้นความแตกต่างตามพหุปัญญา(MI) ด้วยแนวคิดกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู(PLC) ครอบคลุมเทคนิควิธีการเรียนรู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง Active Learning (AL)
ผู้จัด : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว)
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 18 มกราคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 18 มกราคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :