อบรมหลักสูตรออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade 7-8 Teacher (Z4T-8)
ชื่อ - สกุล : นางปราณี ขัติเนตร
หลักสูตร : อบรมหลักสูตรออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade 7-8 Teacher (Z4T-8)
ผู้จัด : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทนาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 15 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 15 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :