เครือข่ายส่งเสริมประสิทธภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
ชื่อ - สกุล : นางแสงเทียน อินต๊ะแสน
หลักสูตร : เครือข่ายส่งเสริมประสิทธภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 7 ตุลาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 7 ตุลาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :