ยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ที่เน้นความแตกต่างตามพหุปัญญา ด้วยแนวคิดกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู ครอบคลุมเทคนิควิธีการเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง Active Learning
ชื่อ - สกุล : นางแสงเทียน อินต๊ะแสน
หลักสูตร : ยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ที่เน้นความแตกต่างตามพหุปัญญา ด้วยแนวคิดกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู ครอบคลุมเทคนิควิธีการเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง Active Learning
ผู้จัด : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 18 มกราคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 18 มกราคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :