การอบรม การยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ฯ
ชื่อ - สกุล : นางสุธีร์ โคตรภักดี
หลักสูตร : การอบรม การยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ฯ
ผู้จัด : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 18 มกราคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 18 มกราคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :