ระเบียบวินัยของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ชื่อ - สกุล : น.ส.กาญจนา ยศหล้า
หลักสูตร : ระเบียบวินัยของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ผู้จัด : โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 14 พฤษภาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 14 พฤษภาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :