การอบรมเชิงปฎิบัติการ Mindset ทางการศึกษา การเรียนรู้จากการทำโครงงานฐานวิจัยและการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative learning)
ชื่อ - สกุล : น.ส.กาญจนา ยศหล้า
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฎิบัติการ Mindset ทางการศึกษา การเรียนรู้จากการทำโครงงานฐานวิจัยและการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative learning)
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยพะเยาโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 23 พฤศจิกายน 2562
วันที่สิ้นสุด : 24 พฤศจิกายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :