ค่ายฝึกทักษะการเขียนบทความวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความคิดตามแบบเพาะพันธุ์ปัญญาของโรงเรียนภายใต้โครงการ ฯ
ชื่อ - สกุล : น.ส.กาญจนา ยศหล้า
หลักสูตร : ค่ายฝึกทักษะการเขียนบทความวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความคิดตามแบบเพาะพันธุ์ปัญญาของโรงเรียนภายใต้โครงการ ฯ
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยพะเยาโครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 20 มิถุนายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 21 มิถุนายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :