หลักสูตรการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อการนำไปใช้ในชั้นเรียน
ชื่อ - สกุล : น.ส.กาญจนา ยศหล้า
หลักสูตร : หลักสูตรการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อการนำไปใช้ในชั้นเรียน
ผู้จัด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 19 กรกฎาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 19 กรกฎาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :