การอบรมพัฒนาครูแกนนำวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) หลักสูตรที่ 2
ชื่อ - สกุล : นางรุ่งทิพย์ เทพประสิทธิ์
หลักสูตร : การอบรมพัฒนาครูแกนนำวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) หลักสูตรที่ 2
ผู้จัด : สสวท.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 10 กันยายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 13 กันยายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :