ประชุมสัมมนา โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ชื่อ - สกุล : น.ส.ขวัญชนก วงศ์วิเศษ
หลักสูตร : ประชุมสัมมนา โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ผู้จัด : สหวิทยาเขตวรนคร
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 4 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่สิ้นสุด : 4 กุมภาพันธ์ 2565
เอกสาร/หลักฐาน :