อบรม digital classroom หลักสูตรการออกแบบการจัดการเรียนรู้บนฐานเทคโนโลยี
ชื่อ - สกุล : น.ส.บุศราภรณ์ สมบุญ
หลักสูตร : อบรม digital classroom หลักสูตรการออกแบบการจัดการเรียนรู้บนฐานเทคโนโลยี
ผู้จัด : สพฐ ร่วมกับ มูลนิธิสานอนาคตเพื่อการศึกษา context ed
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 3 ตุลาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 15 พฤศจิกายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :