ประชุมสัมมนาและแสดงผลงานทางวิชาการรูปแบบออนไลน์ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก
ชื่อ - สกุล : นายสรศักดิ์ ธงหิมะ
หลักสูตร : ประชุมสัมมนาและแสดงผลงานทางวิชาการรูปแบบออนไลน์ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก
ผู้จัด : กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 14 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่สิ้นสุด : 18 กุมภาพันธ์ 2565
เอกสาร/หลักฐาน :