การฉีดวัคซีนโควิด-19
ชื่อ - สกุล : น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว
หลักสูตร : การฉีดวัคซีนโควิด-19
ผู้จัด : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 27 พฤษภาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 27 พฤษภาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :