ทักษะดิจิทัลเพื่ออนาคต
ชื่อ - สกุล : น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว
หลักสูตร : ทักษะดิจิทัลเพื่ออนาคต
ผู้จัด : ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 8 พฤษภาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 8 พฤษภาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :