นวัตกรรมอวกาศจาก NASA ที่ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน
ชื่อ - สกุล : น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว
หลักสูตร : นวัตกรรมอวกาศจาก NASA ที่ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน
ผู้จัด : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 27 พฤษภาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 27 พฤษภาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :