รู้ก่อน ก้าวหน้าก่อนกับ PA สู่การเลื่อนวิทยฐานะ ว.9 อัดแน่นด้วยคุณภาพตอบโจทย์
ชื่อ - สกุล : น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว
หลักสูตร : รู้ก่อน ก้าวหน้าก่อนกับ PA สู่การเลื่อนวิทยฐานะ ว.9 อัดแน่นด้วยคุณภาพตอบโจทย์
ผู้จัด : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 19 กันยายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 19 กันยายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :