การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ชื่อ - สกุล : น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว
หลักสูตร : การใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 2
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 26 เมษายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 26 เมษายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :