"รอบรู้เมืองแพร่" ตามแนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ชื่อ - สกุล : น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว
หลักสูตร : "รอบรู้เมืองแพร่" ตามแนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ผู้จัด : โรงเรียนบ้านวังชิ้น
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 26 เมษายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 26 เมษายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :