การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 (วทร.24)
ชื่อ - สกุล : น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว
หลักสูตร : การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 24 (วทร.24)
ผู้จัด : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา และสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 22 เมษายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 23 เมษายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :