ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ในสถานศึกษา
ชื่อ - สกุล : น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว
หลักสูตร : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ในสถานศึกษา
ผู้จัด : โรงเรียนบ้านวังชิ้น
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 30 เมษายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 30 เมษายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :