การเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom และ Google App เบื้องต้น
ชื่อ - สกุล : น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว
หลักสูตร : การเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom และ Google App เบื้องต้น
ผู้จัด : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 8 พฤษภาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 8 พฤษภาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :