อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรู้และวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ
ชื่อ - สกุล : น.ส.อัจฉราภรณ์ ผลรินทร์
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรู้และวิธีการจัดการเรียนการสอนโครงการความร่วมมือโรงเรียนเครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ
ผู้จัด : โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 18 กรกฎาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 19 กรกฎาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :