โครงการพัฒนาศักยภาพระดับบัณฑิตศึกษาและเสริมสร้างศิลปะการออกแบบเชิงวิจัยทางสังคมศึกษา
ชื่อ - สกุล : นายนนท์ธยา วาทกุลชร
หลักสูตร : โครงการพัฒนาศักยภาพระดับบัณฑิตศึกษาและเสริมสร้างศิลปะการออกแบบเชิงวิจัยทางสังคมศึกษา
ผู้จัด : สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 9 ตุลาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 9 ตุลาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :