โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามช้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
ชื่อ - สกุล : นายนนท์ธยา วาทกุลชร
หลักสูตร : โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามช้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 10 ตุลาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 10 ตุลาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :