การประเมินผลทักษะออนไลน์ หลักสูตร”การรู้และเข้าใจนิจิทัล(Digital Literacy)”
ชื่อ - สกุล : นายจรัญ อุดอ้าย
หลักสูตร : การประเมินผลทักษะออนไลน์ หลักสูตร”การรู้และเข้าใจนิจิทัล(Digital Literacy)”
ผู้จัด : โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 17 มีนาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 17 มีนาคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :