การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T-8)
ชื่อ - สกุล : นางรุ่งทิพย์ เทพประสิทธิ์
หลักสูตร : การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์หลักสูตร อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 Coding Online for Grade 7-9 Teacher (C4T-8)
ผู้จัด : สสวท.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 16 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 18 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :