การสร้างสื่อสำหรับครูในยุค New Normal ด้วยโปรแกรม Canva
ชื่อ - สกุล : นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง
หลักสูตร : การสร้างสื่อสำหรับครูในยุค New Normal ด้วยโปรแกรม Canva
ผู้จัด : สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 15 พฤศจิกายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 15 พฤศจิกายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :