ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรออนไลน์เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ชื่อ - สกุล : น.ส.เดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์
หลักสูตร : ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรออนไลน์เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ผู้จัด : ชมรมนักวิจัยทางหลักสูตรและการสอน แห่งประเทศไทย
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 1 มีนาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 1 มีนาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :