การใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย (MOE Safety Platform)
ชื่อ - สกุล : นายสรศักดิ์ ธงหิมะ
หลักสูตร : การใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย (MOE Safety Platform)
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 8 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่สิ้นสุด : 8 กุมภาพันธ์ 2565
เอกสาร/หลักฐาน :