การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อ - สกุล : นายณัฐวิทย์ วงค์เวียน
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ผู้จัด : สสวท
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 19 มีนาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 21 กันยายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :