โครงการลูกเสือ เนตรนารี บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ (สร้างฝายชะลอน้ำ)
ชื่อ - สกุล : นายณัฐวิทย์ วงค์เวียน
หลักสูตร : โครงการลูกเสือ เนตรนารี บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ (สร้างฝายชะลอน้ำ)
ผู้จัด : กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 7 สิงหาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 7 สิงหาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :