ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากรลูกเสือ
ชื่อ - สกุล : นายธีระศักดิ์ ทาวรรณ์
หลักสูตร : ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากรลูกเสือ
ผู้จัด : โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 6 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่สิ้นสุด : 8 กุมภาพันธ์ 2562
เอกสาร/หลักฐาน :