ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นกรรมการตัดสินฟุตบอล
ชื่อ - สกุล : นายธีระศักดิ์ ทาวรรณ์
หลักสูตร : ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นกรรมการตัดสินฟุตบอล
ผู้จัด : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 23 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่สิ้นสุด : 9 มีนาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :