ขออนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดร่วมเป็นวิทยากรพิเศษค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านหัวฝาย
ชื่อ - สกุล : นายธีระศักดิ์ ทาวรรณ์
หลักสูตร : ขออนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดร่วมเป็นวิทยากรพิเศษค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านหัวฝาย
ผู้จัด : โรงเรียนบ้านหัวฝาย อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 1 มีนาคม 2560
วันที่สิ้นสุด : 3 มีนาคม 2560
เอกสาร/หลักฐาน :